Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Klicka Ok för att komma vidare.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Onea och en redan befintlig Låntagare som ingått avtal fram till och med den 31 augusti 2018.

Från och med den 1 september 2018 kan man ej ingå nytt låneavtal med Onea.se.

April 2018

1. Allmänt

Kreditgivare är 4finance AB (org.nr 556790-4189), adress Hammarby Allé 91, 120 63, Stockholm.

Bolaget är ett hos Finansinspektionen registrerat Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) och Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se).

4finance AB (hädanefter kallat ”Onea”) erbjuder lån på belopp 500-30 000 kr utan säkerhet. Lånen erbjuds till privatpersoner och har en låneperiod på 3-24 månader (varvid en månad innebär cirka 30 dagar beroende på att antalet dagar per månad varierar och att förfallodatum för en delbetalning av lånet infaller samma datum varje månad). För lån upp till 5 000 kr är låneperioden 3 månader. Utöver detta kan andra individuella överenskommelser förekomma.

Sökande eller låntagare (hädanefter kallat ”Låntagare”) ingår härmed ett låneavtal som består av ett individuellt låneavtal (hädanefter kallat ”Individuellt låneavtal”) och dessa allmänna villkor (hädanefter kallat ”allmänna villkor”) och sammantaget hädanefter kallat ”Låneavtalet”.

Låneavtalet gäller mellan Onea och Låntagaren och börjar gälla så fort Låntagaren godkänner de allmänna villkoren. Genom godkännandet intygar Låntagaren att denne har läst och accepterat Låneavtalet. Låneavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Låneavtalet har fullgjorts. Förpliktelserna enligt Låneavtalet har fullgjorts när Låntagaren har erlagt alla betalningar till Onea enligt Låneavtalet.

Dessa allmänna villkor ska även gälla mellan Onea och en redan befintlig Låntagare om Låntagaren väljer att utöka ett lån som omfattas av ett tidigare ingånget låneavtal. Beviljat lån kan utökas efter särskild prövning och ny ansökan. Den utökade krediten adderas till det tidigare lånebeloppet och ska återbetalas i samband med detta. Dessa allmänna villkor ska således träda istället för sådana äldre allmänna villkor som tidigare varit tillämpliga mellan Onea och Låntagaren genom att Låntagaren – i samband med en utökning av lånet – godkänner dessa allmänna villkor som en del av det redan tidigare ingångna Låneavtalet. Genom godkännandet intygar den befintliga Låntagaren att denne har läst och accepterat de allmänna villkoren som en del av Låneavtalet och att tidigare tillämpliga äldre allmänna villkor därmed upphör att gälla.

2. Kreditprövning

En kreditprövning genomförs alltid av Onea innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner vid Låneavtalets ingående att sedvanlig kreditprövning genomförs. Som ett led i kreditprövningen kan Onea komma att inhämta kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Onea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om Låntagarens ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. Vid kreditprövning kan även tjänsten Instantor (www.instantor.se) komma att användas om Låntagaren särskilt godkänner detta. Härutöver kan uppgifter om krediten komma att lämnas till ett kreditupplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Långivaren och andra Långivare på marknaden. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om krediten i ett särskilt kreditregister, se 13 kap. stycke 11 nedan. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kreditupplysningsföretag kan erhållas hos kreditgivaren.

3. Fast ränta och avgifter

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 (Prisbilaga) i dessa allmänna villkor. Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst. Lånet är ett annuitetslån utformat på sätt som framgår av exempel i punkt 20 (Prisbilaga).

Låntagaren är även skyldig att betala avgifter till Onea som förorsakats av att kreditvillkoren inte har följts, exempelvis en påminnelseavgift, att en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Onea vid var tid tillämpar och som framgår av punkt 20 (Prisbilagan). Onea har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Onea har rätt att ändra avgifter för krediten till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Låntagaren innan de börjar gälla.

4. Återbetalning och betalningsplan

Delbetalningar för lånet (kapitalbelopp och ränta) och eventuella avgifter ska vara Onea tillhanda senast på det förfallodatum som framgår av det Individuella låneavtalet samt angivet på fakturan för varje delbetalning.

Betalning sker genom att logga in på din profil och betala via Trustly. Betalning kan också ske genom att Låntagaren godkänner att betalning sker via Låntagarens debetkort. Godkännandet kan ske antingen i ansökningsprocessen eller senare. Betalningsservicen avseende denna kortbetalning hanteras av Worldpay Limited, No 07316500, England. Worldpay Limited samlar in och behandlar betalningsinformation i enlighet med PCI DSS. Onea samlar inte in eller behandlar sådan betalningsinformation.

Låntagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

Möjlighet att skjuta fram ett förfallodatum genom att betala en ”förlängningsränta” framgår av punkt 5.

Vid betalning har Onea rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallen eventuell kostnad för amorteringsplan, fast avtalad ränta, amortering av kapital, eventuell dröjsmålsränta och övriga kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader). För det fall Låntagaren är sen med betalning avräknas övriga kostnader före dröjsmålsränta.

Parterna överenskommer härmed att om en betalning avbryts, återtas eller på annat sätt inte genomförts anses sådan betalning aldrig gjord.

Om Låntagaren gör en överbetalning i samband med att förpliktelserna enligt Låneavtalet fullgjorts, dvs. när Låntagaren erlagt alla betalningar till Onea enligt Låneavtalet, ska Onea sätta tillbaka överskjutande belopp på det bankkonto som Låntagaren uppgav när parterna ingick Låneavtalet.

5. Framskjutande av förfallodatum

Låntagaren har möjlighet att skjuta fram förfallodatum för en delbetalning av lånet med 30 dagar genom att låntagaren betalar in en särskild förlängningsränta. Låntagarens betalning av förlängningsräntan ska ha inkommit till Onea senast på förfallodagen för delbetalningen.

Om förlängningsräntan kommit Onea tillhanda senast 30 dagar efter att förfallodagen passerat åtar sig Onea att även i detta fall godta betalningen som ett framskjutande av förfallodatum med 30 dagar (räknat från det urspungliga förfallodatumet angivet på fakturan). Låntagaren är införstådd med att påminnelseavgift och inkassokostnad kan utgå om Onea före sådan betalning av förlängningsräntan har skickat ut en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav. Dröjsmålsränta samt eventuell påminnelseavgift och inkassokostnad debiteras på nästkommande faktura.

Låntagaren kan skjuta fram förfallodatum för en delbetalning av lånet med 30 dagar åt gången. När Låntagaren skjuter fram en delbetalning på detta sätt med 30 dagar flyttas också Låneavtalets löptid fram med 30 dagar.

Den förlängningsränta som utgår för att skjuta fram en delbetalning med 30 dagar anges i Prisbilagan (punkt 20). Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst.

Om Låntagaren betalar in förlängningsräntan inom ovan angivna tid kommer Onea att betrakta betalningen som en förlängningsränta och inte som en delbetalning av förfallet belopp. Om Låntagaren betalar in ett lägre eller ett högre belopp än förlängningsräntan sker inget framskjutande av förfallodatum och avräkning görs i enlighet med punkt 4.

De allmänna villkor som gäller för ansökan om lån gäller även vid framskjutande av förfallodatum och lånets löptid.

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om Låntagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt Individuellt låneavtal mellan Onea och Låntagaren, har Onea rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Onea också rätt att ta ut en påminnelseavgift. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

7. Amorteringsplan

Om lånet sägs upp enligt punkt 8 kan låntagaren och Onea överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt Låneavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Onea rätt att debitera Låntagaren uppläggningsavgift om 170 kronor samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 6. För ändring av avgifter se punkt 3.

8. Inkasso och uppsägning av lån till betalning i förtid/uppsägning av Låneavtal

Vid utebliven betalning i enlighet med Låneavtalet förbehåller sig Onea rätten att säga upp lånet i förtid/till uppsägning av Låneavtal och kräva återbetalning av hela det utestående kapitalbeloppet, ränta, eventuella avgifter/kostnader och eventuell dröjsmålsränta (hädanefter kallat ”Kreditfordran” och innefattar ej räntor och andra kostnader för tiden efter förtidsbetalningen)

Onea har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid/uppsägning av Låneavtal och kräva återbetalning av Kreditfordran om;

 • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordran
 • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter
 • Låntagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.

Om Onea vill få betalt i förtid enligt denna punkt 8 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Onea sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren. Om Onea inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Låntagaren tillhanda.

Om Onea krävt betalning enligt stycket ovan är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denna före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Låntagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke och Låntagaren kan därför inte hänvisa till detta stycke.

Vid utebliven betalning har Onea även rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Låntagaren i enlighet med Låneavtalet och gällande lagstiftning eller myndighetsföreskrift.

9. Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har rätt att frånträda det ingångna Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtal träffats. Datum för ingående av Låneavtal anges i det Individuella Låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren lämnar eller sänder ett meddelande om frånträdandet till 4finance AB, Hammarby Allé 91, 120 63, Stockholm. Låntagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter det att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att Låneavtalet frånträds, till Onea betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då lånet återbetalas.

Låntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i förtid. Låntagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och andra kostnader för lånet fram till återbetalningsdagen. Onea tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

10. Överlåtelse av kredit

Onea har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till tredje man eller att godkänna att tredje part utför tjänster hänförliga till Låneavtalet. Låntagaren har inte rätt att överlåta lånet, rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet (inkl. dessa allmänna villkor) utan att skriftligt medgivande har erhållits från Onea.

11. Ändring av kontaktuppgifter

Låntagaren ansvarar för att denne till Onea, utan dröjsmål, meddelar ändring av namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Låntagaren kan nås.

12. Meddelanden och ändring av villkor

Om inte annat är särskilt föreskrivet i Låneavtalet kan meddelanden till Låntagaren skickas per e-post, per SMS till angivet mobilnummer eller med brev. Meddelande som Onea sänder med brev till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Låntagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Låntagaren har meddelat Onea. Meddelanden som Onea sänder genom SMS eller e-post till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om SMS:et eller e-postmeddelandet sänts till det mobilnummer eller den e-postadress som Låntagaren har uppgivit till Onea.

Onea ska i förekommande fall meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Om Låntagaren inte godkänner ändringarna har Låntagaren rätt att betala hela lånet i förtid enligt punkt 9 andra stycket och säga upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om Låntagaren inte säger upp avtalet anses Låntagaren ha godkänt ändringarna. Ändringar av avgifter ska inte anses som en ändring av de allmänna villkoren enligt denna punkt.

13. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Onea kommer att samla in information om Låntagarens användning av Oneas webbsida och mobilapplikation såväl som annan information som Låntagaren väljer att delge Onea genom användandet av ”Livechat”, telefon, e-post och fax faciliteter och som är relevanta för att fullgöra åtaganden och förpliktelser

Onea samlar in och är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om Låntagaren som Låntagaren lämnar till Onea i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal, inklusive personnummer, namn, e-post, adress, mobilnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare och uppgifter om Låntagarens privatekonomi, (månadsinkomst, kontoutdrag, skulder och kostnader), som inhämtas från tredje part eller som i övrigt samlas in i samband med administrationen av Låneavtalet samt för åtgärder som har begärts innan eller efter att Låneavtalet träffats.

Onea kommer också samla in information om IP-adresser, information om Låntagarens tekniska utrustning (datorer, mobiltelefon) som används för att få access till Oneas webbsidor och mobilapplikationer, i en låneansökan och i samband med inkluderande tjänster, inklusive ”logged in sidor” på Oneas webbsida.

Onea har också rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Låntagarens kommunikation med Onea.

Onea kan komma att kontrollera Låntagarens information mot sanktionslistor som Onea enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att genomföra eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Onea komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdateringar av adressregister med hjälp av statens person och adressuppgifter, SPAR.

Onea kan också komma att verifiera en uppgiven inkomst via en kreditupplysning via tjänsten Instantor service (www.instantor.se) om Låntagaren särskilt godkänner detta.

Ändamålet med Oneas behandling av personuppgifter är:

 • Att innan ett Låneavtal ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och fullgöra ett Kreditavtal
 • Upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter
 • Möjliggöra Oneas förpliktelser, avseende t ex Låntagarens kontakter med Onea såsom frågor och klagomål, information avseende Låntagarens eventuella ombud och om Låneavtalets åtaganden har uppfyllts
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering
 • För marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation såsom e-post och SMS) för Onea, andra bolag i gruppen, och för Oneas räkning samarbetande företag om Låntagaren inte har begärt en direkt reklamspärr för marknadsföringsändamål. Låntagaren kan alltid begära att tas bort från denna marknadsföring genom Låntagarens profilsida eller genom att klicka på länken avprenumerera som återfinns i all e-post från Onea.
 • För andra ändamål som kommer att kommuniceras med Låntagaren och där separat samtycker kommer att inhämtas.

Personuppgifter kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag inom gruppen samt för Oneas räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter behandlas i datasystem hos Onea eller andra företag som Onea samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. Personuppgifter kommer särskilt att behandlas av nedanstående företag för ovan angivna ändamål:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia,
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA,
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbetspartners som genomför risk- bedrägeri och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogdemyndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Oneas rättigheter.

Om Onea har överlåtit eller pantsatt sina rättigheter enligt kreditavtalet till ett annat företag inom EU kan personuppgifter om låntagaren och lånet registreras i kreditregister i en annan av EU:s medlemsländer i enlighet med det landets lagar och förordningar.

Onea bevarar låntagarens personuppgifter även för tid efter lånengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om låntagaren vill ha information om vilka av låntagarens personuppgifter som behandlas av Onea har låntagaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Onea. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som Onea behandlar skickas till Onea; Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm, alternativt kontakta kundtjänst på 08 - 525 00 222 eller skicka e-post till info@onea.se

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker låntagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

14. Identifiering

Onea äger rätt att begära in en vidimerad kopia av låntagarens pass, körkort eller legitimation. Onea förbehåller sig rätten att genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen.

15. Lösenord

Låntagaren åtar sig att välja ett lösenord för att logga in på Låntagarens profil – Låntagarens gränssnitt som återfinns på https://www.onea.se där Onea kan spara information avseende Låntagaren och Låneavtalet om Låntagaren har valt att registrera sig på denna profil. Lösenordet ska sakna koppling till Låntagarens namn, personnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenord för obehörig person. Låntagaren åtar sig vidare att skydda lösenord och att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning (exempelvis dator) som kan användas för åtkomst till Låntagarens profil/konto. Om Låntagaren får vetskap om att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att någon obehörig har loggat in på låntagarens profil/konto ska Låntagaren utan dröjsmål ändra sitt lösenord och sedan underrätta Oneas kundtjänst.

16. Begränsning av Oneas ansvar

Onea frånsäger sig ansvaret för indirekta skador. Onea är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte om Onea varit normalt aktsam.

Vid användande av ändamålsenliga kommunikationsmedel är Onea inte ansvarigt för skada som beror på störningar i driften av posttjänster, fax, elektroniska eller andra kommunikationsmedel eller tekniska apparater som används inom Oneas verksamhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till störningar i driften av kommunikationsmedel med anledning av fördröjning eller förlust av skickade e-post, falska eller felaktiga meddelanden, störningar i webbsidan och störningar i system för utväxling av elektronisk information och betalningssystem hos kreditinstitut (inklusive internetbanktjänster).

17. Klagomål och tvister

Vid klagomål hänvisas Låntagaren till att kontakta Onea via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i punkt 19 i dessa allmänna villkor). Låntagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Onea. Om Låntagaren är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på Låneavtalet och en eventuell tvist ska hänskjutas till svensk domstol.

19. Kontaktuppgifter

4finance AB
Org.nr. 556790-4189
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm
Telefon kundtjänst: 08-525 00 222
E-post: info@onea.se

20. Övriga villkor/Prisbilaga

Lån och ränta

Lånet hos Onea är ett annuitetslån. Det innebär att Låntagaren betalar ett fast belopp, en annuitet, vid varje betalningstillfälle, dvs. att betalplanen är jämt fördelad över lånets löptid. Annuiteten täcker både räntan på skulden och en avbetalning på skulden. Den räntekostnad Låntagaren betalar vid varje betalningstillfälle är resultatet av den fasta räntesatsen (se nedan) multiplicerad med den utestående skulden. Eftersom annuiteten är lika stor vid varje betalningstillfälle består den i början av lånets löptid till större delen av ränta och till en mindre del av amortering. Mot slutet av löptiden, när skulden har blivit mindre, utgör räntan en mindre del av annuiteten och amorteringen en större del.

Lån upp till 5000 kr med återbetalningstid om 3 månader

Den fasta räntan är 12 % per månad/144 % per år

Lån över 5000 kr med återbetalningstid om 3-24 månader

Den fasta räntan är 8 % per månad/96 % per år

Representativt exempel:

Belopp: 10 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 96 %
Effektiv ränta: 155 %

Månatlig betalning: 1 327 kr

Sammanlagt belopp att betala: 15 923 kr

Låntagaren har tagit ett lån om 10 000 kr (kapitalbeloppet är 10 000 kr). Den första månaden ska Låntagaren betala 800 kr i räntekostnad. Låntagaren ska amortera 527 kr på kapitalbeloppet samma månad. Den första månaden ska Låntagaren således betala 1 327 kr vilket även gäller för samtliga månader under lånets löptid (innebärandes att Låntagaren den andra månaden ska betala 758 kr i räntekostnad och amortera 569 kr på kapitalbeloppet, dvs. en månatlig betalning om 1 327 kr under lånets löptid).

Avgifter och andra kostnader: Varken uppläggningsavgift eller aviavgift tillkommer. Om betalning inte sker enligt de allmänna villkoren kan årlig dröjsmålsränta om 30 %, påminnelseavgift om 60 kronor samt en inkassokostnad om 180 kronor tillkomma. Om en ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogdemyndigheten eller om andra rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare avgifter tillkomma. Se närmare nedan i denna punkt 20.

Förlängningsränta

Förlängningsränta är den särskilda ränta som Låntagaren kan betala in i syfte att få förfallodatum för en delbetalning av lånet framskjutet med 30 dagar. Förlängningsräntan motsvarar den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden. Uppskjutning av betalplanen innebär att Låntagaren inte behöver betala in amorteringsbeloppet under förlängningsmånaden (amorteringsfri månad). När Låntagaren skjuter fram en delbetalning på detta sätt flyttas också Låneavtalets löptid fram med 30 dagar.

Representativt exempel:

Låntagaren vill skjuta upp sin första delbetalning av lånet med 30 dagar. Förutsättningarna för lånet är desamma som i exemplet ovan under ”Lån och Ränta”.

Förlängningsräntan, motsvarande den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden, ska vara Onea tillhanda på delbetalningens förfallodag. Eftersom Låntagaren vill skjuta upp den första delbetalningen är förlängningsräntan 800 kr. Låntagaren betalar inte amorteringen (i detta fall 527 kr) under förlängningsmånaden. Månaden därpå har Låntagaren möjlighet att betala hela beloppet (1 327 kr) eller att ännu en gång skjuta upp amorteringen vilket resulterar i ytterligare en förlängningsränta om 800 kr.

Betalningspåminnelse

60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta Onea har rätt att debitera på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker.

Dröjsmålsränta erläggs med 30 % per år beräknat på kapitalbeloppet, beräknat som 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Amorteringsplan

Upplägg av amorteringsplan 170 kr.
Aviseringsavgift 60 kr per avisering.

Vid utebliven betalning har Onea rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan debiteras låntagaren.

Effektiv ränta

Vid ett lånat belopp om 10 000 kr med en återbetalningstid om 24 månader blir det sammanlagda beloppet som ska betalas 22 795 kr. Den effektiva räntan är 155%

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av lånet angiven som en årlig ränta beräknad på lånebeloppet.

Sammanlagt belopp att betala

Med sammanlagt belopp att betala avses summan av lånebeloppet och ränta som ska betalas under kredittiden.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare4finance AB, org nr. 556790-4189
AdressHammarby Allé 91, 120 63 Stockholm
Telefon08-525 00 222
E-postinfo@onea.se
Webbadresswww.onea.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kreditKonsumentkredit utan säkerhet.
Det sammanlagda kreditbeloppet500-40 000 kr
Villkoren för kreditenBeviljat lån utbetalas endast till Låntagarens angivna bankkonto i svensk bank. Förutsättningar för att få lån är att låntagaren är över 20 år, har svenskt personnummer, ett svenskt mobiltelefonnummer samt genomgår en sedvanlig kreditprövning. Låntagaren får inte ha skyddad identitet.
Kreditavtalets löptid3-24 månader, varvid en månad innebär cirka 30 dagar, beroende på att antalet dagar per månad kan variera. Förfallodagen för varje månatlig delbetalning är densamma varje månad, exempelvis den 25:e.

Låntagaren kan skjuta fram förfallodatum i 30 dagar åt gången mot betalning av en förlängningsränta. De villkor som gäller för ansökan om lån gäller även vid framskjutande av förfallodatum. Den förlängningsränta som utgår för framskjutande av förfallodatum motsvarar den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden.

Representativt exempel:

Om Låntagaren i det representativa exemplet nedan under ”Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas” vill skjuta upp sin första delbetalning av lånet med 30 dagar ska en förlängningsränta om 800 kr vara Onea tillhanda på den första delbetalningens förfallodag. Förlängningsmånaden är amorteringsfri och Låntagaren betalar således inte amorteringen (i detta fall 527 kr) under förlängningsmånaden. Månaden därpå har Låntagaren möjlighet att betala hela beloppet (1 327 kr) eller att ännu en gång skjuta upp amorteringen vilket resulterar i ytterligare en förlängningsränta om 800 kr.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelasRepresentativt exempel:

Belopp: 10 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 96 %
Effektiv ränta: 155 %
Månatlig betalning: 1 327 kr
Sammanlagt belopp att betala: 15 923 kr

Den första månaden ska Låntagaren betala 800 kr i räntekostnad. Låntagaren ska amortera 527 kr på kapitalbeloppet samma månad. Den första månaden ska Låntagaren således betala 1 327 kr vilket även gäller för samtliga månader under lånets löptid (innebärandes att Låntagaren den andra månaden ska betala 758 kr i räntekostnad och amortera 569 kr på kapitalbeloppet, dvs. en månatlig betalning om 1 327 kr under lånets löptid).

Vid betalning har Onea rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallen eventuell kostnad för amorteringsplan, fast avtalad ränta, amortering av kapital, eventuell dröjsmålsränta och övriga kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader). För det fall Låntagaren är sen med betalning avräknas övriga kostnader före dröjsmålsränta.

Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan för förfallna belopp tillkommer en uppläggningsavgift om 170 kronor samt en bokföringsavgift om 60 kr per månad. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Det totala belopp/sammanlagt belopp som ska betalasPå förfallodagen ska lånet samt ränta och avgifter vara Onea tillhanda genom inbetalning via Trustly. Förfallodag(ar) och det belopp som ska inbetalas anges på fakturan från Onea.

Representativt exempel på ett sammanlagt belopp vid lån i 12 månader: 15 923 kr.

Lånat belopp 10 000 kr i 12 månader, årlig ränta 96 % ger ovan angivna totala belopp

3. Kreditkostnader

Kreditränta
Effektiv ränta
För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 i de allmänna villkoren. Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst.

Den effektiva räntan är, som ett representativt exempel:

Lånat belopp 10 000 kr i 12 månader. Totalt belopp att återbetala 15 923. Effektiv ränta 155 %.

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
– en försäkring som säkrar krediten, ellerNej
– någon annan kompletterande tjänst?Nej
Härtill hörande kostnaderVid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Onea rätt att debitera Låntagaren uppläggningsavgift om 170 kronor samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under avbetalningsperioden löper dröjsmålsränta.

Låntagaren är även skyldig att betala avgifter till Onea som förorsakats av exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Onea vid var tid tillämpar och framgår av punkt 20 (Prisbilagan).

Onea har rätt att när som helst ändra en avgift om inte annat följer av lag eller föreskrift. Onea har rätt att ändra avgifter för krediten till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

Ändrade avgifter meddelas Låntagaren innan de börjar gälla.

Kostnader i samband med försenade betalningarOm Låntagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt Låneavtal mellan Onea och Låntagaren, har Onea rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år. Onea har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse.

Vid utebliven betalning av låntagaren har Onea rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras låntagaren. Onea kan också ha rätt att säga upp Låneavtalet i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

ÅngerrättJa (se nedan punkt 5b)
FörtidsåterbetalningLåntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i förtid.
Kreditgivarens rätt till kompensation vid förtidsåterbetalningVid händelse av att en förtida återbetalning görs är Låntagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till återbetalningsdagen.
Rätt att få information om att en kredit inte beviljasOm en kreditansökan avvisas har Låntagaren rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.
Sökning i en databasOm en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Låntagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtalLåntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Onea inte avser att ingå ett Låneavtal med Låntagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Onea är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189.

Bolaget är även registrerat hos Finansinspektionen. (www.fi.se)

Den berörda tillsynsmyndighetenKonsumentverket utövar tillsyn över Onea rörande villkoren för kreditgivningen. (www.konsumentverket.se)
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
Låntagaren har rätt att frånträda det ingångna låneavtalet genom att inom 14 dagar från dagen då Låneavtalet ingicks lämna eller sända ett meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm om detta. Låntagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att Låneavtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet som erhållits samt upplupen ränta beräknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.
SpråkordningInformation, avtalsvillkor samt eventuell annan information under Låneavtalets löptid, har Onea för avsikt att kommunicera på svenska.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol
Vid klagomål hänvisas Låntagaren att via telefon eller e-post höra av sig till Onea. Låntagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.